Rozdział 1.
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY.

§ 1
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jest Związkiem osób prawnych i zwane jest dalej w skrócie – „Związkiem”.
§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz – miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
Związek jest organizacją samorządną i niezależną oraz posiada osobowość prawną.
§ 4
Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych Związków o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.
§ 5
1. Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Godłem Związku jest kompozycja liter „TK” na białym polu oraz „KF” na czerwonym polu, zamknięta z dwóch stron dekoracyjnymi elementami barwy zielonej.
3. Barwami Związku są kolory: biały, czerwony i zielony.
4. Związek posiada własny sztandar.
5. Flaga Związku jest koloru białego z pasmem czerwonym w górnej jej części, po środku flagi znajduje się godło Związku.

 

Jeśli chcesz zobaczyć treść całego statutu:

Pobierz statut w wersji .pdf

 

Źródło: http://www.zgtkkf.pl