TKKF-Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

HISTORIA

3 maja 1957 r., Krajowa Konferencja Założycieli, która odbyła się w Warszawie, przejęła uchwałę o powołaniu do życia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Założycielami TKKF były stowarzyszenia sportowe: AZS, LZS, „START”. Konferencja zatwierdziła statut TKKF, jako stowarzyszenia zrzeszającego ogniska TKKF z terenu kraju, ustaliła zasady powoływania instancji wojewódzkich i tworzenia ognisk terenowych, wybrała tymczasowy Zarząd Główny TKKF

Uchwała założycielska TKKF z 1957 r. , podjęta została w brzmieniu następującym:

(zobacz oryginalny dokument uchwały)

14 – 15 grudnia 1957 r., w Warszawie odbył się poprzedzony zjazdami wojewódzkimi, I Krajowy Zjazd Delegatów TKKF z udziałem 214 delegatów. Zjazd uchwalił, po ogłoszonych poprawkach statut TKKF, zatwierdził godło i barwy oraz odznakę TKKF, a także zasady działalności organizacyjne i programowo – szkoleniowe. Wybrano 60 osobowy Zarząd Główny i 5 osobową Główną Komisję Rewizyjną. Prezesem ZG TKKF został wybrany Feliks Kędziorek. W okresie I Zjazdu zarejestrowane były już 94 ogniska terenowe TKKF.

Od tego czasu minęło w 2007 r. – pięćdziesiąt lat. XIV Krajowy Zjazd Delegatów TKKF, który odbył się w Warszawie w dniu 25 listopada 2006 r., podjął uchwałę o rozpoczęciu obchodów Jubileuszu 50 – lecia TKKF. Wręczono pierwsze, ustanowione przez ZG TKKF Medale 50 – lecia TKKF „Za zasługi”
Medale te otrzymali członkowie honorowi TKKF, b. członkowie władz TKKF, legitymujący się kilkudziesięcioletnim stażem działalności.
Obchody 50 – lecia TKKF zostały wykorzystane do zwiększenia aktywności członków stowarzyszenia oraz dla popularyzacji naszych programów i sportowych ofert.

Na dzień dzisiejszy: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Warszawie tworzy zrzeszeniową strukturę funkcjonującą na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W województwach działają Wojewódzkie Związki TKKF w liczbie 15-tu, a także Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie TKKF w liczbie ponad 50-ciu, jako samodzielne prawnie związki stowarzyszeń kf – będące członkami zwyczajnymi bezpośrednimi i pośrednimi TKKF.

Członkowie zwyczajni bezpośredni TKKF – Wojewódzkie Związki TKKF:

1. Dolnośląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd we Wrocławiu.
2. Kujawsko – Pomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej – Zarząd w Toruniu.
3. Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Lublinie.
4. Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd w Zielonej Górze.
5. Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Łodzi.
6. Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Krakowie.
7. Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie.
8. Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Warszawie.
9. Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Łomży.
10. Pomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Gdańsku.

11. Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Katowicach.
12. Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Kielcach.
13. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.
14. Zachodnio – Pomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Szczecinie.
15. Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Wojewódzki w Opolu.

Wojewódzkie, Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe
i Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zrzeszają w sposób bezpośredni i pośredni Ogniska TKKF i Kluby Rekreacyjno – Sportowe TKKF, działające na obszarze całego kraju. Wg danych statystycznych na 31 grudnia 2007r., działało w Polsce 1.089 Ognisk
i Klubów R-S TKKF, w których zrzeszonych było 145.803 członków – osób fizycznych.
Ogniska i Kluby R-S TKKF w roku 2007 były organizatorami 21.214 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło 5.688.402 osób, a także prowadziły 5.364 sekcji i Zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, w których ćwiczyło 225.077 osób.

Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jest SPORT DLA WSZYSTKICH. Dążymy do spopularyzowania i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu dla wszystkich wśród naszego społeczeństwa w tym osób niepełnosprawnych, do szerszego podejmowania działań indywidualnych i grupowych w tym zakresie w różnych środowiskach.

Program TKKF kierowany jest do zróżnicowanych grup wiekowych. Uwzględnia różnorodne potrzeby i zainteresowania indywidualne, możliwości ekonomiczne społeczności lokalnych, aktualna modę, krajowe, europejskie i światowe tendencje w rozwoju sportu dla wszystkich.

 

Źródło: http://www.zgtkkf.pl